Văn hóa là gì? Hiểu sao về văn hóa?

Văn hóa là gì ? Văn hóa như một khái niệm hàm rộng với nhiều cách hiểu đa dạng, liên quan tới nhiều mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Bạn muốn hiểu hơn về văn hóa bạn hãy đọc bài viết dưới đây.

Văn hóa là gì ?

Văn hóa chính là tổng thể sống động những hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua nhiều thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống có nhiều giá trị khác nhau, những truyền thống và thị hiếu – các yếu tố xác định đặc tính riêng của trong mỗi một dân tộc.

Văn hóa là gì ?

Văn hóa là gì ?

Điều đó nhận sâu vào hoạt động sáng tạo của những cộng đồng người gắn liền với quy trình phát triển có tính lịch sử của mỗi cộng đồng trải qua một thời gian dài. Có thể tạo nên các giá trị mang tính nhân văn phổ quát, mang tới tính đặc thù của mỗi cộng đồng, bản sắc riêng của từng dân tộc.

Nếu như dựa vào định nghĩa có tính khái quát này, khi hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa. Dễ bị hiểu một cách sai lạc: Quản lý văn hóa là quản lý những hoạt động sáng tạo và thu hẹp hơn nữa như sự quản lý sáng tác văn học nghệ thuật. Việc văn hóa không thể, quản lý văn hóa tại cấp xã lại càng không phải chỉ có thế.

Tại một góc độ khác, hãy xem văn hóa như một hệ thống những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo. Hay cần phải tích lũy trong hoạt động thực tiễn qua quy trình tương tác giữa con người với tự nhiên, xã hội và bản thân. 

Văn hóa chính là của con người, do con người sáng tạo và do sự lợi ích của con người. Văn hóa được con người giữ gìn, dùng để phục vụ đời sống con người và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vài khái niệm chung về văn hóa

Văn hóa là gì? Văn hóa như các giá trị vật thể bởi vì con người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên. Văn hóa như một khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu không giống nhau, liên quan tới mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

Văn hóa có cả các sản phẩm của con người, và như thế, văn hóa có cả hai khía cạnh như khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và các khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, các phương tiện, v.v… 

Văn hóa thường hay được biết như văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Những “trung tâm văn hóa” có tại khắp nơi chính như cách hiểu này. Hiểu cách khác văn hóa như cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận…

Đặc điểm văn hóa

Đặc điểm văn hóa

Ở trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập tới theo một nghĩa rộng nhất. Văn hóa có cả mọi thứ vốn như một bộ phận trong đời sống con người. Văn hóa không chỉ để nói tới điều gì liên quan tới tinh thần mà bao gồm cả vật chất.

Về mặt thuật ngữ khoa học

Văn hóa có tên bắt nguồn từ từ “Cultus” mang nghĩa gieo trồng, được sử dụng theo nghĩa Cultus Agri là “gieo trồng ruộng đất” và Cultus Animi là “gieo trồng tinh thần” tức là “sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con người”. 

Định nghĩa về miêu tả

Định nghĩa văn hóa theo điều gì hàm theo, như nhà nhân loại học người Anh Edward Burnett Tylor (1832 – 1917) đã định nghĩa văn hóa như sau :

  • Văn hóa hay văn minh được hiểu theo nghĩa rộng như một tổng thể phức hợp có cả kiến thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và bất cứ những khả năng, tập quán.

Theo định nghĩa lịch sử

Nhấn mạnh những quy trình kế thừa xã hội, truyền thống dựa hết vào quan điểm về tính ổn định của văn hóa. Nó được định nghĩa như sau :

  • Văn hóa chính là bản thân con người, mặc dù là những người hoang dã nhất sống trong một xã hội tiêu biểu cho một hệ thống phức hợp của mọi tập quán, hay cách xử lý và quan điểm được bảo tồn theo truyền thống.

Định nghĩa chuẩn mực

Nhắc tới những quan niệm về giá trị, như William Isaac Thomas (1863 – 1947), nhà xã hội học người Mỹ coi văn hóa là những giá trị vật chất và xã hội của bất kỳ nhóm người nào.

Định nghĩa tâm lý học

Được hiểu như tổng thể những thích nghi của con người với những điều kiện sinh sống của họ chính là văn hóa, hay văn minh…Sự thích nghi đó được bảo đảm bằng con đường kết hợp những thủ thuật như biến đổi, chọn lọc và truyền đạt bằng kế thừa.

Đặc điểm văn hóa

Đặc điểm văn hóa

Định nghĩa cấu trúc

Văn hóa được biết như những phản ứng lặp lại ít nhiều có tổ chức của những thành viên xã hội. Hay văn hóa là sự kết hợp giữa lối ứng xử và những thành tố của nó được nhiều thành viên của xã hội được tán thành và truyền lại nhờ kế thừa.

Kết luận

Văn hóa là gì ? Bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về văn hóa phải không nào ? Đây được biết như một cụm từ được dùng để chỉ nhiều điều.

Bình luận

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

Viết một bình luận